Pressemeddelelser

Gå tilbage til oversigten

Referat: Generalforsamling for Sammenslutningen REFOOD mærket


8. juni 2022

 

Afholdt: 20. maj 2022, klokken 12.30 – 13.30, Axelborg, København

Online generalforsamling, tilstede

Bestyrelsen: Klaus Jørgensen, Lars Brødsgaard, Lene Mølhøj Vietz, Kathrine Vejgaard Stage, Selina Juul, Rune Friberg og Henrik Seierø

Direktion: Katja Juul Nielsen

Medlemmer: Eirikur Jákupsson, Arp-Hansen Hotel Group

 

Velkommen og introduktion.

Klaus Jørgensen bød velkommen.

 

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent: Klaus Jørgensen fra Landbrug og Fødevarer blev valgt som dirigent og konstaterede derefter, at generalforsamling var varslet i overensstemmelse med vedtægterne.

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Formanden, Klaus Jørgensen afgav herefter beretning om aktiviteterne i 2021. Covid-19 prægede som i 2020 også foreningens aktiviteter, såvel som medlemmernes hverdag i 2021, men på trods heraf har der været en positiv udvikling og nye tal om madspild og madaffald fra miljøstyrelsen, viser også fortsat, at der er et stort behov for foreningens arbejde.

  I 2021 har der i samarbejde med Food & Biocluster Denmark været afholdt 5 digitale workshop omkring reduktion af madspild og øget genanvendelse, materialer om foreningen er blevet opdateret, workshops om Retake Your Foodwaste blevet tilgængelige på hjemmesiden og flere digitale platforme er blevet taget i anvendelse i forhold til at hjælpe medlemmerne med inspiration og synlighed. Og nye medlemmer strømmer løbende til.

  I slutningen året er en strategiproces for foreningen igangsat, men endnu ikke afsluttet.

  Tilslut takkede formanden bestyrelsen for deres engagement.

  Beretningen er vedlagt, her.

 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse: Som tidligere år søges der om undtagelse for indgivelse af en årsrapport, med baggrund i at der ikke sker egentlig finansielle transaktioner i foreningen – dette blev dermed godkendt.

 4. Bestyrelsens planer for foreningens virksomhed i indeværende regnskabsår og budget herfor: I forlængelse af beretningen og det seneste års aktiviteter kunne Klaus Jørgensen berette at en mere specifik plan vil udmønte sig efter afslutningen af strategiprocessen, men at vi indtil da fortsætter i samme spor. Katja Juul Nielsen nævnte herefter at en opdatering af hjemmesiden, måske kunne komme på tale inden. I lighed med de seneste år er der ikke fastlagt et budget idet der ikke opkræves kontingent, men bestyrelsen bidrager med ressourcer ift. besluttede aktiviteter.

 5. Fastsættelse af kontingent og bidrag for pågældende medlemmer: Klaus Jørgensen redegjorde for reglerne jævnfør vedtægterne og foreslog at der ikke blev opkrævet kontingent fra nogle medlemsniveauer, således at stiftere dog gennem ressourcer fortsat bidrager med minimum 2000 kr.

 6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar: det vedtages at fastholde den nuværende aftale således, at der ikke betales bestyrelseshonorar.

 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer: Ingen forslag

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Klaus Jørgensen gennemgik medlemsniveauerne samt hvor mange bestyrelsespladser, der er i hvert niveau. Til medlemsniveauet stiftere stiller repræsentanter fra alle 4 stiftere op, og alle genvælges. Det drejer sig om Klaus Jørgensen, Selina Juul, Kathrine Vejgaard Stage og Lars Brødsgaard.

  Til medlemsniveauet partnere stiller en repræsentant fra den ene partnerorganisation op - Lene Mølhøj fra Hotel & Restaurant Skolen genvælges.

  Til medlemsniveauet støtter genvælges Rune Friberg

  Til medlemsniveauet REFOOD medlemmer blev Henrik Seierø, ISS genvalgt og Eirikur Jákupsson tog imod opfordringen til at stille op til dette niveaus plads nr. 2 og blev valgt.

  Tillykke til alle med valget.

 9. Valg af revisor: det vedtages at beholde den nuværende revisor, Ernst & Young.

 

Herefter erklæres generalforsamlingen for afsluttet af dirigenten.

 

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen trådte herefter til side for at konstituere sig. Klaus Jørgensen blev genvalgt til formand, mens Lars Brødsgaard blev valgt til næstformand.

Tak for i dag

 

Kort om det nye bestyrelsesmedlem: Eirikur Jákupsson
Eirikur Jákupsson er Project Coordinator i operations and sustainability hos Arp-Hansen Hotel Group. Han er blandt andet medforfatter af Arp-Hansen Hotel Groups første bæredygtighedsstrategi og har været med til at forankre Green Key, der er en hotelcertificering som gives til dem, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.